Restaurering

Marcussen & Søn har fået betroet betydelige restaureringsarbejder både herhjemme og i udlandet ved bl.a. St. Bavo Kerk og Nieuwe Kerk, begge i Holland. I Danmark har vi udført restaureringer og rekonstruktioner af betydelige historiske pibeorgler i bl.a. Roskilde Domkirke, der er på UNESCOs verdensarvsliste, Clausholm Slotskapel og Sct. Mariæ Kirke, Helsingør, ligesom vi har restaureret adskillige bevarede Marcussen-orgler fra det 19. århundrede. Heriblandt firmaets ældste orgel, der i 1820 blev leveret til Sieseby Kirke, og som i 1986 blev flyttet til Haderslev Domkirke, samt Frederiksborg Slotskirkes Marcussen-orgel fra 1864. Senest er Marcussen & Reuter-orglet i Christiansborg Slotskirke restaureret og delvis rekonstrueret. Marcussen & Reuter er en forgænger til nutidens Marcussen & Søn.

Restaureringsprocessen – Forundersøgelse

Pibeorgler, der er bevaret gennem flere århundreder, finder man i dag kun sjældent i deres helt oprindelige tilstand. Orglet vil som regel have undergået flere istandsættelser og ombygninger, som kan have fjernet orglet mere eller mindre fra dets oprindelige værkopbygning, disposition, m.v. I nogle tilfælde vil måske kun orgelfacaden og dele af pibeværket være bevarede. I de tilfælde, hvor et instrument har undergået ombygninger eller tilføjelser, som med tiden har opnået en alder, således at ombygningerne også vil have opnået historisk værdi, vil man ikke ønske at tilbageføre orglet til dets helt oprindelige tilstand, idet der herved ville gå uerstatteligt materiale tabt.

Når vi restaurerer historiske pibeorgler, der delvist befinder sig i deres originale tilstand, kopierer vi den oprindelige byggemåde og det oprindelige materialevalg ved rekonstruktion og reparation af orgeldele, og ligeledes vil restaurering og klanglig justering af pibematerialet ske under hensyntagen til den eksisterende klangæstetik.

Vi foretager indledningsvis en analyse af pibeorglets bestående tilstand, hvor vi ved hjælp af bevarede, originale dele kortlægger orglets oprindelige skikkelse, herunder disposition, toneomfang og tonehøjde. Endvidere fremskaffes alt tilgængeligt arkivmateriale om det oprindelige orgel og dets historie. Her vil vigtige oplysninger ofte kunne hentes i kirkearkivet, og i tilfælde hvor restaureringsarbejdet omhandler instrumenter, som vi tidligere har beskæftiget os med, eller ligefrem et historisk Marcussen-orgel, vil vort firmaarkiv være en værdifuld kilde til oplysninger. Såfremt der findes andre bevarede instrumenter fra den pågældende orgelbygger, vil disse også kunne give nyttig viden om den oprindelige byggemåde og klangkarakter.

nieuwe_kerk_amsterdam_marcussen2

Christiansborg_skitsen

tegningsarkivet_marcussen

Restaurering og rekonstruktion af piber

Ved en istandsættelse af pibeværket vil der ofte indgå følgende opgaver: Udretning af metalpiber, reparation af defekte lodninger, reparation af ormangrebne træpiber m.v., og om nødvendigt reetablering af oprindelige pibelængder, stemmeanordninger m.v. Såfremt det er nødvendigt at rekonstruere enkelte piber eller hele stemmer, vil det ske efter historiske forbilleder, og orgelbyggeriet råder over udstyr til fremstilling af hamrede og udtyndede metalplader, og fremstilling af stemmeringe med gevind, som var almindelige i tidlige Marcussen & Reuter orgler. Den afsluttende intonering af det gamle pibemateriale omfatter justering af pibernes klang og tonehøjde, hvorved orglets oprindelige klangbillede bevares eller genskabes.

Christiansborg.18_marcussen

nieuwe_kerk_amsterdam_marcussen6

Restaurering af orglets mekaniske anlæg og vindsystemer

De håndværksmæssige opgaver varierer alt efter orgeldelenes tilstand og restaureringsbehov, men ofte vil følgende elementer indgå:

– Istandsættelse af klaviaturer samt spille- og registermekanik under anvendelse af historisk korrekte materialer og en historisk korrekt udførelse. Eventuelt rekonstruktion af hele spillebordet på baggrund af viden om oprindeligt toneomfang, klaviaturmål, forløb af mekanik samt udformning af registerudtræk m.v.
– Vindlader, af forskellige typer som sløjfelader, springlader eller keglelader, istandsættes, særligt med hensyn til eventuelle utætte konstruktioner, ligeledes under anvendelse af stilmæssigt korrekte materialer og udførelse og så vidt muligt med henblik på driftsikker funktion. I nogle tilfælde skal pibestokke m.v. ændres med henblik på at genskabe orglets oprindelige disposition.
– Reparation af vindsystem med bl.a. tætning eller udskiftning af luftkanaler og bælge, eventuelt rekonstruktion af store bælge og af anlæg til bælgtræder. Reparation af orgelhuset bl.a. ved udskiftning af ormangrebne partier, reparation af ornamentik samt evt. tilbageføring af senere ændringer og tilføjelser. 

Christiansfelt_vindlade_marcussen

Christiansborg_spillebord

Christiansborg_restaureret_spillebord_marcussen